Skip to main content

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PRUIKENTTHUISSERVICE NEDERLAND ® BY JOHAN’S HAIRDESIGN

Alle leveringen en verkopen door Pruikenthuisservice Nederland ® vinden uitsluitend plaats op grond van de navolgende voorwaarden.

 

BETALINGSVOORWAARDEN

 • Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Pruikenthuisservice Nederland ® op de factuur vermelde rekening of contant.
 • Als de betalingstermijn wordt overschreven, gaat vanaf de vijftiende dag na de uiterste betaaldatum, de aanspraak op de wettelijke rente in. Tevens is Pruikenthuisservice Nederland ® gerechtigd om verdere leveringen te staken.
 • Koper is verplicht alle door zijn wanbetaling veroorzaakte kosten en met name door Pruikenthuisservice Nederland ® gemaakte kosten ter incassering van haar vordering (waaronder te verstaan: administratiekosten, buitengerechtelijke kosten en gerechtelijke incassokosten) voor zijn rekening te nemen en aan Pruikenthuisservice Nederland ® te voldoen.
 • Aanmaningen worden telkens met € 5,00 extra berekend alsmede een bedrag bestaande uit wettige rente over de uitstaande factuur.
 • Bij bestelling van specifiek maatwerk zijn wij genoodzaakt om een aanbetaling van 50% in rekening te brengen, daar dit maatwerk na eventuele afmelding voor ons nutteloos is.
 • Pruikenthuisservice Nederland ® is te allen tijde gemachtigd om goederen onder rembours te leveren.

 

LEVERINGEN

 • De levertijden aangegeven door Pruikenthuisservice Nederland ® zijn altijd bij benadering, nimmer bindend.
 • Wanneer de koper een of meerdere verplichtingen niet nakomt ten aanzien van Pruikenthuisservice Nederland ®, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, overgaat tot liquidatie van eventueel de onderneming of wanneer vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag genomen wordt, heeft Pruikenthuisservice Nederland ® het recht de koopovereenkomst, d.w.z. het nog niet uitgevoerde deel als ontbonden te beschouwen zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist om de reeds geleverde goederen terug te vorderen, onverminderd het recht van Pruikenthuisservice Nederland ® op vergoeding van kosten, schade, etc.
 • Alle geleverde goederen blijven volledig eigendom van Pruikenthuisservice Nederland ® totdat de koopprijs en eventuele andere kosten waarvoor de koper aansprakelijk is, geheel zijn voldan. Ook de gedeeltelijke vergoeding van de verzekering moet zijn voldaan.
 • Pruikenthuisservice Nederland ® verlangt van zijn koper dat de geleverde goederen, zolang deze nog eigendom van Pruikenthuisservice Nederland ® zijn, voor kopers rekening zijn verzekerd tegen brand, diefstal, molest en dergelijke onheilen.
 • Na modellering van de haarprothese kan deze niet retour genomen worden, aangezien dit maatwerk betreft.
 • Bij het tweede adviesgesprek brengt Pruikenthuisservice Nederland ® een bedrag van € 45 in rekening, welke bij de definitieve prijs in mindering wordt gebracht.

 

GARANTIE

 • De garantieperiode van de producten op fabricage en/of materiaalfouten is 6 maanden na levering.
 • Indien gebruik en/of onderhoudsvoorschriften niet worden opgevolgd of veranderingen door anderen dan Pruikenthuisservice Nederland ® worden aangebracht, vervalt elke vorm van garantie.